Städarna Sverige AB Integritetspolicy (stadarna.se)  

  1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Städarna Sverige AB (556809-4808), samt koncern  ägda bolag, se Bilaga 1, samlar in och behandlar dina personuppgifter. 

Policyn gäller för hela koncernen som i fortsättningen kommer att benämnas Städarna

  1. Personuppgiftsansvarig

Städarna Sverige AB är personuppgiftsansvarig  för behandling av dina uppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med  tillämplig lagstiftning.  

  1. Insamling av information

Städarna samlar in information från dig när du besöker vår hemsida (stadarna.se), bokar/beställer våra tjänster  både via hemsidan, e-post och per telefon eller när du på annat sätt har kontakt med Städarna.  Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare,  inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. 

  1. Vilken information behandlar vi?

De personuppgifter Städarna samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är: 

  • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
  • Adress 
  • Telefonnummer och e-post 
  • Betalningsuppgifter 
  • Kundnummer 
  • Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du  interagerar med våra nyhetsbrev  
  • Uppgifter om dina beställningar/genomförda köp 
  • Annan uppgift som krävs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster enligt avtal 
  1. Användning av information

Den information Städarna samlar in från dig kan användas för olika ändamål. 

Det huvudsakliga syftet för behandling av personuppgifter är att: 

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av tjänst/köp,  fakturering, eventuell reklamation 
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara på frågor och rätta  felaktiga uppgifter 
  • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon  avseende Städarna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster
  • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster 
  • Ge dig som kund relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på  webben 
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster 
  • Förhindra bedrägerier 
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
  • Uppgifterna kan även komma och utgöra underlag för marknads- och kundanalyser,  marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling  relaterat till köp av våra tjänster. 
  1. De lagliga grunderna för behandling av dina personuppgifter

Uppfyllande av avtal; vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra  avtalet med dig som kund, så som för att genomföra beställningar/köp och för att kunna  fullgöra våra åtaganden. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig  som kund såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, samt ditt intresse av våra  erbjudande för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga  erbjudanden. 

 

Intresseavvägning; En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på  en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna  skicka erbjudanden till dig om våra tjänster. Städarna behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör  profilering med stöd av en intresseavvägning. 

Rättslig förpliktelse; i vissa fall kan Städarna ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Ett exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför är för att  kunna uppfylla bokföringslagens krav. 

  1. Hur länge sparar vi informationen

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att  fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Städarna kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller  för att bevaka Städarnas rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Vi sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört en beställning/köp eller på annat sätt integrerat med Städarna. 

  1. E-handelssäkerhet

    Städarna är de enda som äger informationen som samlas in på våra webbplatser.
  2. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till  utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår  webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka,  förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som  medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller  andra tillfällen då lagen eller myndighet kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare  till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

  1. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder  oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare med rätt behörighet får tillgång till personligt identifierbar  information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. 

  1. Dina Rättigheter

Du som är registrerad hos Städarna har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt  att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, genom en skriftlig  undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag över vilken information som finns  registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet, det innebär att under  vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt  använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt till att få  dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt  att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli  glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet  eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat,  samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl  eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har  också rätt att dra in ett samtycke, lämna eventuella klagomål om behandlingen till  Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande och invända mot direktmarknadsföring. 

  1. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, vår användning av cookies kopplas över  huvud taget inte till personlig identifierbar information på vår webbplats. Städarna använder cookies för att ge er en mer användarvänlig webbplats. Cookies från  tredje part kan också komma att användas (tex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. 

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan  information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP adress. 

  1. Ändring av integritetspolicy

    Städarna har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn och kommer att med rimlig  varsel informera dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill godta ändringarna har  du rätt att säga upp ditt avtal innan den ändrade policyn träder i kraft.
  2. Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för  att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål,  vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

 

 

  1. Kontaktinformation

Har du frågor kring denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill ändra  felaktiga eller radera uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på www.stadarna.se.

Utskriftsvänlig version

Ladda ner integritetspolicy i PDF