Allmänna villkor Hemstädning

Ladda ned PDF versionen här

Parter: Utförare, närmare angiven på omstående
sida (nedan kallat Städarna). Kunden, närmare
angiven på omstående sida (nedan kallad
Kunden).
Bakgrund: Städarna verkar inom tjänstesektorn
och erbjuder olika hushållsnära tjänster. Kunden
har förklarat sig vara i behov av Städarnas tjänster
och parterna har med anledning härav kommit
överens om följande:

1. Utbud av tjänster

1.1. Städarna tillhandahåller ”Hemservice”, vilken
benämning i detta avtal innebär städning,
strykning, fönsterputs samt annat
hushållsarbete som Städarna och Kunden i
samråd kommer överens om.

2. Åtagande

2.1. Har Hemservice bokats med RUT-avdrag är
det Kundens ansvar att säkerställa att
Kunden är berättigad till RUT-avdrag för den
adress där tjänsten utförs “bokningsadress”.

2.2. Städarna förbinder sig att utföra
överenskomna Hemservicetjänster på ett
professionellt och för branschen korrekt sätt.
Städarna ska vid utförandet av Hemservice
använda sig av kompetent och lämplig
personal samt iaktta sekretess i enlighet med
Städarnas sekretesspolicy.

2.3. Kunden ska informera och samråda med
Städarna om samtliga förhållanden som
Städarna behöver känna till för att kunna
utföra uppdraget professionellt och korrekt.

2.4. Städarna äger rätt att om särskilda skäl
föreligger, med omedelbar verkan säga upp
detta avtal. Städarna ska dock därvid
omgående informera och samråda med
Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att
arbetsmiljön är undermålig eller ohälsosam
eller annars sådan att Städarna inte kan
utföra tjänsten på ett effektivt och korrekt
sätt eller att samarbetet mellan Kunden och
Städarna eller dess personal inte fungerar
tillfredsställande.

2.5. Städarna förutsätter att varken Kunden eller
Kundens närstående anställer Städarnas
personal för att utföra tjänster omnämnda i
detta avtal. Om så ändå sker, ska Kunden
utge ett vite till Städarna motsvarande tre (3)
heltidsmånadslöner (enligt gällande
anställningsavtal med Städarna) jämte
sociala avgifter för varje sådan anställd
person. Med ”närstående” avses i detta avtal;
a) den som är gift eller sammanboende med
Kunden b) den som i övrigt är nära släkting
till Kunden.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

3.1. Kunden ska till Städarna utge ersättning för
utförd Hemservice enligt gällande
priser/avgifter. Nu gällande priser/avgifter
framgår av separat prislista.

3.2. Fakturering sker enligt specificerad faktura.
Betalning ska ske senast femton (15) dagar
från fakturadatum eller om det är till fördel
för Kunden det förfallodatum som anges på
fakturan. Vid utebliven betalning debiteras
påminnelseavgift fn. 60 kr, samt
dröjsmålsränta enligt nu gällande
referensränta med tillägg av 8%.

3.3. För tjänster som är berättigade till
RUT-avdrag anges två belopp på fakturan.
Det högre beloppet avser den totala
kostnaden för tjänsten och det lägre
beloppet avser belopp efter avdragen
skattereduktion för arbetskostnader. Är
Kunden berättigad till skattereduktion ska
det lägre beloppet väljas.

3.4. Om Kunden i 3.3 har valt det lägre beloppet
gäller följande: Om Skatteverket inte
godkänner Kundens direktavdrag,
exempelvis på grund av att Kunden inte är
berättigad till skattereduktion eller har
angett en felaktig bokningsadress enligt 2.1,
ska Kunden mot en påminnelsefaktura
erlägga det obetalade beloppet från
ursprungsfakturan.

3.5. Städarna äger rätt att höja de under 3.1 ovan
avtalade beloppen. Sådan höjning ska
meddelas Kunden skriftligen senast en (1)
månader i förväg. Städarna äger även rätt
att, i det fall sociala avgifter för personal eller
andra skatter eller avgifter ändras under
avtalsperioden, från den dag ändringen
inträtt, justera sagda belopp i motsvarande
mån. Städarna ska i så fall omedelbart
informera Kunden om förändringen.

3.6. Anmärkningar på Städarnas fakturor ska
skriftligen vara Städarna tillhanda senast
femton (15) dagar efter fakturadatum.

4. Ombokning/Avbokning av servicetillfälle (FAST MÅNADSKOSTNAD)

4.1. Kunden har möjlighet att omboka
servicetillfälle. Kunden ska meddela
ombokningen till Städarna senast sju (7)
dagar före utförandedagen. Ombokar
Kunden servicetillfället senare än sju (7)
dagar sker full debitering.

4.2. Sker avbokning med kort varsel p.g.a.
sjukdom sparas tiden för Servicetillfället i
Kundens timpott.

4.3. Kunden kan maximalt spara tre (3)
Servicetillfällen i timpotten.

4.4. Har Kunden innestående tid i timpotten vid
en uppsägning av detta avtal har Kunden rätt
att nyttja innestående tid till bokning av
ytterligare Servicetillfällen inom 3 månader
från det att sista fakturan skickades, därefter
nollställs timpotten. Kunden har inte rätt att
kreditera innevarande eller kommande
fakturor mot innestående tid i timpotten.

4.5. Avbokar Städarna servicetillfälle har Kunden
rätt att få servicetillfället utfört vid annat
tillfälle inom skälig tid. Kan inte Servicetillfälle
ombokas inom skälig tid sparas tiden i
Kundens timpott. Denna tid omfattas inte av
begränsningen enligt p. 4.3.

4.6.Servicetillfälle utförs på vardagar mellan kl
06.00 – 18.00 och ej på helgdagar. Infaller
städtillfälle på en helgdag har Kunden rätt att
omboka servicetillfället under förutsättning
att Städarna har möjlighet att genomföra
ombokningen. I annat fall avbokas
städningen och tiden sparas i timpotten.

5. Ombokning/Avbokning av servicetillfälle
(TIMPRIS, anges på första sidan)

5.1. Kunden har möjlighet att omboka eller
avboka servicetillfälle. Kunden ska meddela
ombokningen eller avbokning till Städarna
senast sju (7) dagar före utförandedagen.
Ombokar eller avbokar Kunden
servicetillfället senare än sju (7) dagar sker
full debitering.

5.2. Sker avbokning med kort varsel p.g.a.
sjukdom ska Servicetillfälle ombokas under
förutsättning att Städarna har möjlighet att
utföra det enligt kundens önskemål. Kan så
ej ske avbokas Servicetillfället utan
debitering.

5.3. Avbokar Städarna Servicetillfälle har Kunden
rätt att få servicetillfället utfört vid annat
tillfälle inom skälig tid. Kan inte Servicetillfälle
ombokas inom skälig tid avbokas det utan
debitering.

5.4. Servicetillfälle utförs på vardagar mellan kl
06.00 – 18.00 och ej på helgdagar. Infaller
städtillfälle på en helgdag har Kunden rätt att
omboka servicetillfället under förutsättning
att Städarna har möjlighet att genomföra
ombokningen. I annat fall avbokas
städningen och kostnaden bortfaller.

6. Ansvarsbegränsning

6.1. Städarna ansvarar inte för skada eller
olägenhet som kan uppkomma med
anledning av underlåtenhet att uppfylla
förpliktelse enligt detta avtal eller på grund
av försenad eller utebliven Hemservice
utöver vad som uttryckligen anges häri.

6.2. Kunden förbinder sig att inte framställa
eventuella krav avseende kostnader för
ersättningstjänster, inkomstbortfall eller
annan sådan ren förmögenhetsskada i
anledning av försenad eller utebliven
Hemservice.

6.3. Kunden ska inneha giltig hemförsäkring och
Städarna åtar sig enbart ansvar som täcks av
Kundens hemförsäkring.

6.4. Om det visas att Städarna eller dess personal
av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sakeller
personskada ersätter Städarna sådan
skada (direkt skada eller direkt förlust) eller
så åtgärdar Städarna skadan/felet. Städarna
har rätt att välja om skadan ska ersättas eller
åtgärdas.

6.5 Städarna ansvarar gentemot Kund för
sakskada som Städarna eller dess personal
vållar upp till ett maximalt belopp per skada
och ett maximalt belopp per år.
Beloppsnivåerna framgår av då gällande
ansvarsförsäkring. Uppgift om specifika
beloppsnivåer lämnas vid förfrågan från
Kunden.

6.6. Städarna svarar inte i något fall för ren
förmögenhetsskada, indirekta skador eller
förluster, eller följdskador såsom exempelvis
produktionsbortfall, utebliven vinst eller
förlust i näringsverksamhet.

6.7. Vid åtgärdandet är det enbart skadan som
åtgärdas. Kunden är inte berättigad till
värdehöjande åtgärder.

6.8. Skadevärdering och skadeersättningen sker i
enlighet med villkoren i Städarnas
ansvarsförsäkring.

6.9 För att kunna framställa anspråk på
ersättning eller göra anmärkning mot
utförandet av avtalad tjänst ska Kunden
inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta
Städarna skriftligt därom (se 17 §
Konsumenttjänstelagen).

7. Reklamation av utfört Hemservicetillfälle

7.1. Kunden ska skriftligen reklamera krav på
grund av fel eller brist i utförd Hemservice till
Städarna inom skälig tid efter utförd tjänst,
(se 17 § Konsumenttjänstelagen).

7.2. Reklamationen ska innehålla information om
felets eller bristens art, omfattning och när
felet eller bristen inträffade.

8. Kollektivavtal

8.1. Städarna har tecknat kollektivavtal mellan
Almega Tjänsteförbunden och Kommunal
avseende hemserviceföretag anslutna till
Almega Tjänsteförbunden. Avtalsnummer
lämnas vid förfrågan.

9. Avtalstid

9.1. Avtalet anses ingånget vid datum för första
servicetillfället.

9.2. Detta avtal gäller med en (1)
kalendermånads löpande uppsägningstid.

9.3. För det fall Kund har nyttjat ett
kampanjerbjudande gäller bindningstid
om 3 kalendermånaders uppsägningstid
från första städtillfället.

10. Uppsägning på grund av avtalsbrott

10.1. Vardera parten äger rätt att med omedelbar
verkan säga upp detta avtal;

10.1.1. Om den andra parten i väsentligt
avseende åsidosätter sina skyldigheter
enligt detta avtal och ej vidtar full
rättelse inom trettio (30) dagar efter
skriftligt påpekande därom från den
andra parten eller

10.1.2. Om den andra parten försätts i
konkurs, upptar ackordsförhandling,
träder i likvidation, underlåter att
behörigen infria icke tvistig förbindelse
eller eljest kan antas ha kommit på
obestånd.

10.1.3. Med “väsentligt avtalsbrott” enligt p.
10.1.1. ska inte förstås avbokad
servicetillfälle enligt p 4.5 eller 5.3.

11. Meddelanden

11.1. Meddelanden föranledda av detta avtal ska
skickas skriftligen till part.

11.2. Om parts adress ändras ska denne skriftligen
meddela motparten om ny adress.

11.3. Överenskomna avvikelser från detta avtal
ska, för att gälla, upprättas skriftligen och
undertecknas av båda parter.

12. Tvist

12.1. Tvist angående tolkningen eller
tillämpningen av detta avtal ska i första
instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

13. GDPR

13.1. Städarna behandlar Kundens uppgifter i
enlighet med Städarnas Dataskyddspolicy
som finns tillgänglig på
www.städarna.se/dataskydd.

Frågor hur vi
behandlar dina personuppgifter ställs till
dataskydd@stadarna.se.

Städarna i Sverige AB med dotterbolag
Norrköping 2021-03-01