Allmänna villkor Hemstädning

Parter: Utförare, närmare angiven på omstående sida (nedan kallat Städarna). Kunden, närmare angiven på omstående sida (nedan kallad Kunden).
Bakgrund: Städarna verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika hushållsnära tjänster. Kunden har förklarat sig vara i behov av Städarnas tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om följande:

1. Utbud av tjänster

1.1. Städarna tillhandahåller ”Hemservice”, vilken benämning i detta avtal innebär städning,
strykning, fönsterputs samt annat hushållsarbete som Städarna och Kunden i samråd kommer överens om.

2. Åtagande

2.1. Har Hemservice bokats med RUT-avdrag är det Kundens ansvar att säkerställa att
Kunden är berättigad till RUT-avdrag för den adress där tjänsten utförs “bokningsadress”.

2.2. Städarna förbinder sig att utföra överenskomna Hemservicetjänster på ett
professionellt och för branschen korrekt sätt. Städarna ska vid utförandet av Hemservice
använda sig av kompetent och lämplig personal samt iaktta sekretess i enlighet med
Städarnas sekretesspolicy.

2.3. Kunden ska informera och samråda med Städarna om samtliga förhållanden som
Städarna behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

2.4. Städarna äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan säga upp
detta avtal. Städarna ska dock därvid omgående informera och samråda med
Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att arbetsmiljön är undermålig eller ohälsosam
eller annars sådan att Städarna inte kan utföra tjänsten på ett effektivt och korrekt
sätt eller att samarbetet mellan Kunden och Städarna eller dess personal inte fungerar
tillfredsställande.

2.5. Städarna förutsätter att varken Kunden eller Kundens närstående anställer Städarnas
personal för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal. Om så ändå sker, ska Kunden
utge ett vite till Städarna motsvarande tre (3) heltidsmånadslöner (enligt gällande
anställningsavtal med Städarna) jämte sociala avgifter för varje sådan anställd person. Med ”närstående” avses i detta avtal; a) den som är gift eller sammanboende med
Kunden b) den som i övrigt är nära släkting till Kunden.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

3.1. Kunden ska till Städarna utge ersättning för utförd Hemservice enligt gällande
priser/avgifter. Nu gällande priser/avgifter framgår av separat prislista.

3.2. Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning ska ske senast femton (15) dagar
från fakturadatum eller om det är till fördel för Kunden det förfallodatum som anges på
fakturan. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift fn. 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta med tillägg av 8%.

3.3. För tjänster som är berättigade till RUT-avdrag anges två belopp på fakturan.
Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnader. Är Kunden berättigad till skattereduktion ska det lägre beloppet väljas.

3.4. Om Kunden i 3.3 har valt det lägre beloppet gäller följande: Om Skatteverket inte
godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion eller har angett en felaktig bokningsadress enligt 2.1, ska Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalade beloppet från ursprungsfakturan.

3.5. Städarna äger rätt att höja de under 3.1 ovan avtalade beloppen. Sådan höjning ska meddelas Kunden skriftligen senast en (1) månader i förväg. Städarna äger även rätt att, i det fall sociala avgifter för personal eller andra skatter eller avgifter ändras under avtalsperioden, från den dag ändringen inträtt, justera sagda belopp i motsvarande mån. Städarna ska i så fall omedelbart informera Kunden om förändringen.

3.6. Anmärkningar på Städarnas fakturor ska skriftligen vara Städarna tillhanda senast femton (15) dagar efter fakturadatum.

4. Ombokning/Avbokning av servicetillfälle (FAST MÅNADSKOSTNAD)

4.1. Kunden har möjlighet att omboka servicetillfälle. Kunden ska meddela ombokningen till Städarna senast sju (7) dagar före utförandedagen. Ombokar Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar sker full debitering.

4.2. Sker avbokning med kort varsel p.g.a. sjukdom sparas tiden för Servicetillfället i Kundens timpott.

4.3. Kunden kan maximalt spara tre (3) Servicetillfällen i timpotten.

4.4. Har Kunden innestående tid i timpotten vid en uppsägning av detta avtal har Kunden rätt att nyttja innestående tid till bokning av ytterligare Servicetillfällen inom 3 månader
från det att sista fakturan skickades, därefter nollställs timpotten. Kunden har inte rätt att
kreditera innevarande eller kommande fakturor mot innestående tid i timpotten.

4.5. Avbokar Städarna servicetillfälle har Kunden rätt att få servicetillfället utfört vid annat
tillfälle inom skälig tid. Kan inte Servicetillfälle ombokas inom skälig tid sparas tiden i
Kundens timpott. Denna tid omfattas inte av begränsningen enligt p. 4.3.

4.6.Servicetillfälle utförs på vardagar mellan kl 06.00 – 18.00 och ej på helgdagar. Infaller städtillfälle på en helgdag har Kunden rätt att omboka servicetillfället under förutsättning att Städarna har möjlighet att genomföra ombokningen. I annat fall avbokas städningen och tiden sparas i timpotten.

5. Ombokning/Avbokning av servicetillfälle
(TIMPRIS, anges på första sidan)

5.1. Kunden har möjlighet att omboka eller avboka servicetillfälle. Kunden ska meddela ombokningen eller avbokning till Städarna senast sju (7) dagar före utförandedagen.
Ombokar eller avbokar Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar sker full debitering.

5.2. Sker avbokning med kort varsel p.g.a. sjukdom ska Servicetillfälle ombokas under förutsättning att Städarna har möjlighet att utföra det enligt kundens önskemål. Kan så ej ske avbokas Servicetillfället utan debitering.

5.3. Avbokar Städarna Servicetillfälle har Kunden rätt att få servicetillfället utfört vid annat
tillfälle inom skälig tid. Kan inte Servicetillfälle ombokas inom skälig tid avbokas det utan
debitering.

5.4. Servicetillfälle utförs på vardagar mellan kl 06.00 – 18.00 och ej på helgdagar. Infaller städtillfälle på en helgdag har Kunden rätt att omboka servicetillfället under förutsättning att Städarna har möjlighet att genomföra ombokningen. I annat fall avbokas städningen och kostnaden bortfaller.

6. Ansvarsbegränsning

6.1. Städarna ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse enligt detta avtal eller på grund av försenad eller utebliven Hemservice utöver vad som uttryckligen anges häri.

6.2. Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för
ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan ren förmögenhetsskada i anledning av försenad eller utebliven Hemservice.

6.3. Kunden ska inneha giltig hemförsäkring och Städarna åtar sig enbart ansvar som täcks av Kundens hemförsäkring.

6.4. Om det visas att Städarna eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sakeller personskada ersätter Städarna sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller
så åtgärdar Städarna skadan/felet. Städarna har rätt att välja om skadan ska ersättas eller
åtgärdas.

6.5 Städarna ansvarar gentemot Kund för sakskada som Städarna eller dess personal
vållar upp till ett maximalt belopp per skada och ett maximalt belopp per år. Beloppsnivåerna framgår av då gällande ansvarsförsäkring. Uppgift om specifika beloppsnivåer lämnas vid förfrågan från Kunden.

6.6. Städarna svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.

6.7. Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till
värdehöjande åtgärder.

6.8. Skadevärdering och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Städarnas
ansvarsförsäkring.

6.9 För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst ska Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Städarna skriftligt därom (se 17 § Konsumenttjänstelagen).

7. Reklamation av utfört Hemservicetillfälle

7.1. Kunden ska skriftligen reklamera krav på grund av fel eller brist i utförd Hemservice till
Städarna inom skälig tid efter utförd tjänst, (se 17 § Konsumenttjänstelagen).

7.2. Reklamationen ska innehålla information om felets eller bristens art, omfattning och när
felet eller bristen inträffade.

8. Kollektivavtal

8.1. Städarna har tecknat kollektivavtal mellan Almega Tjänsteförbunden och Kommunal
avseende hemserviceföretag anslutna till Almega Tjänsteförbunden. Avtalsnummer lämnas vid förfrågan.

9. Överlåtelse

9.1. Part har ej rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. Städarna har dock rätt att utan sådant medgivande överlåta avtalet till bolag inom den koncern vari Städarna ingår och i samband därmed ändra detta avtal på sätt som inte är till nackdel för Kunden.

10. Avtalstid

10.1. Avtalet anses ingånget vid datum för första servicetillfället.

10.2.
Detta avtal gäller med en (1) kalendermånads löpande uppsägningstid.

10.3. För det fall Kund har nyttjat ett kampanjerbjudande gäller bindningstid om 3 kalendermånaders uppsägningstid från första servicetillfället.

11. Avtalstid

11.1. Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal

11.2. Om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten eller

11.3. Om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

11.4. Med   “väsentligt  avtalsbrott”  enligt  p. 10.1.1. ska inte förstås avbokad servicetillfälle enligt p 4.5 eller 5.3.

12. Meddelanden

12.1. Meddelanden föranledda av detta avtal ska skickas skriftligen till part.

12.2. Om parts adress ändras ska denne skriftligen meddela motparten om ny adress.

12.3. Med förbehåll för ändringar som inte är till nackdel för Kunden enligt punkt 9.1, ska överenskomna avvikelser från detta avtal, för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

13. Tvist

13.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

14. GDPR

14.1. Städarna behandlar Kundens uppgifter i enlighet med Städarnas integritetspolicy. Frågor hur vi
behandlar dina personuppgifter ställs till [email protected].

Städarna i Sverige AB med dotterbolag Norrköping 2023-04-13